برای آشنایی با اصول اولیه برخورد با بیمار تشنجی اینجا کلیک کنید.