حوادث یکی از جبرهای زندگی های شهری است. اما برخورد مناسب و درمان اولیه میتواند از میزان عوارض و شدت حادثه بکاهد. برای آشنایی با اقدامات اولیه در حوادث اینجا کلیک کنید.