خراشیدگی و آسیبهای جدی پوست(زخمها) یکی از حوادث رایج در دنیای صنعتی است. برای آشنایی با روند برخوردی با بریدگیهای پوست اینجا کلیک کنید.