مسمومیت دارویی و شیمیایی یکی از معضلات امروزی زندگی بشری است. مصرف بی رویه دارو و ماندن اضافه آن در منزل مخزنی میشود برای اقدامات خودسرانه افراد در مصرف دارو بدون نظر پزشک و یا اقدامات تکانشی جهت خودکشی با این بمب خاموش.

برای آشنایی با اقدامات اولیه در برخورد با افراد مسموم اینجا کلیک کنید.