یکی از روش‌های تخمین میزان مایع مورد نیاز در مصدومین سوختگی فرمول پارکلند است. در این فرمول میزان سوختگی درجه 2 و 3 تخمین زده شده در وزن مصدوم ضرب می‌شود. 4برابر عدد به دست آمده میزان مایع مورد نیاز فرد در 24 ساعت اولیه است. فرمول برای کودکان و بالغین قابل استفاده است.

Parkland Fluid reguired= Burn 2&3% * BW * 4

یکی از خطاهای انسانی در این فرمول زمانی بروز می‌کند که میزان مایع نگهدارنده فراموش شود. به عبارتی تنها همین میزان مایع برای فرد در نظر گرفته شود و میزان حدود 3 لیتر مایع نگهدارنده ای که عمدتا بیماران سوختگی به دلیل عدم دریافت انرژی از راه دهان دریافت نمی‌کنند فراموش شود که خود می‌تواند بیمار را دچار مشکلات جدی کند. بنابراین فرمول پارکلند بهمراه مایع نگهدارنده برای بیمار گذاشته می‌شود.

فرمول پارکلند میزان مایع اضافی مورد نیاز برای سوختگی در 24 ساعت را تخمین می‌زند که باید نیمی از آن در 8 ساعت و مابقی در 16 ساعت باقیمانده تجویز شود. مایع ایده‌آل رینگر لاکتات است.