یکی از دشواری برخورد با اطفال اینست که بر اساس سن وسایل و داروهای استفاده شده تغییر می‌کند. به فرض کودکی که 4 سال سن دارد لوله تراشه‌ای که لازم دارد شماره 5 است. اما همین کودک اگر 8 سال سن داشته باشد لوله 6 لازم دارد. برای اینکه بشود چنین تصمیماتی را بر اساس سن انجام دهیم برنامه‌های مخصوص گوشی‌های همراه و فرمولهایی در دسترس است.

یکی از این فرمول‌ها برای لوله تراشه استفاده از سن کودک برای تعیین شماره و میزان داخل کردن لوله است:

ETT size= Age/4 + 4

Distance to lip = 3* ETT size