بنزودیازپین‌ها از داروهای کاربردی در انواع اختلالات اعصاب و روان هستند. این داروها در تشنج پایدار یا استاتوس خط اول درمان هستند. استفاده از هر کدام از اینها تنها دو نوبت است و اگر پاسخی به یکی از آنها دیده نشد روی درمان با دارویی دیگر از این دسته نباید رفت بلکه دسته دارویی دیگر استفاده شود. دوز وریدی آنها در این نوشته بیان شده است.

دیازپام

دوز کاربردی آن در تشنج پایدار 0.2-0.5 mg/Kg این دوز هر 2 تا 5 دقیقه قابل تکرار است.

میدازولام

دوز آن 0.1-0.15 mg/Kg است که به فاصله 5 دقیقه تکرار می‌شود.

لورازپام

دوز آن 0.05-0.1 mg/Kg است که فواصل تجویز به 10-15 دقیقه است.