اولین اقدام در بیماری که مشکوک به سکته مغزی است استفاده از Brain CT است؛ با وجودی که MRI در ظرف چند دقیقه از بروز ایسکمی قادر به شناسایی محل دچار آسیب است!

در بررسی حوادث عروقی مغزی(CVA) اولین اقدام تشخیصی رد خونریزی است که به سهولت در سی تی اسکن قابل شناسایی است. بنابراین اولین اقدام در بررسی را سی تی اسکن عنوان می‌کنند. اگر سی تی اسکن خونریزی را رد کرد برای تشخیص دقیق آسیب می‌توان از MRI بهره برد که ایسکمی را بخوبی و در لحظات اولیه بخوبی نشان می‌دهد.