خطاهای پزشکی از اتفاقات مرسوم در پزشکی است که می‌تواند از خطاهای انسانی یا تکنیکی باشد. خاطره‌ای که امروز تعریف می‌کند از اتفاقی در بیمارستان لقمان رخ داده که ناشی از خطای انسانی است که ناشی از ناآگاهی فرد از دستگاه نوارقلبی است. برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید.