برای COPD  دو فرضیه معروف هلندی و انگلیسی وجود دارد. در فرضیه هلندی بیماری‌های آمفیزم، آسم و COPD  همگی از یک بیماری منشأ می‌گیرند. بسته به شرایط یکی از این‌ها بروز می‌کند.

در فرضیه انگلیسی آسم از منشأ آلرژیک است درحالی‌که COPD منشائی التهابی ناشی از سیگار دارد.