برای بروز COPD چند عامل خطر عنوان شده است. به فرض مهم‌ترین عاملی که شناخته‌شده سیگار است. سیگاری به این بیماری مستعد بوده و سیگار به عنوان مادر این بیماری شناخته می‌شود. البته سیگار به تنهایی نیست و عوامل محیطی و ژنتیک در بین بیماران اثرات خاص خود را دارند. به فرض دو فرد سیگاری با مدت یکسان و میزان یکسانی از سیگار مصرفی تفاوت‌های فاحشی در میزان آسیب ریوی دارند که زمینه محیطی و ژنتیک را مطرح می‌کند. از طرفی دیده‌شده که حتی مادران سیگاری می‌توانند روی تکامل ریه جنین و یا شیرخوار تأثیرگذار باشند.

شغل عاملی دیگری است. دیده‌شده در افرادی که در معادن زغال‌سنگ کار می‌کنند این بیماری بیشتر دیده می‌شود در حالی کار در معادن طلا، کارخانه‌های نساجی ارتباطی با این بیمار ندارد. البته اثر کار در معدن بسیار کمتر از سیگار است.

اثر آلودگی هوا به خوبی مشخص نشده است. اما مصرف سوخت‌های زیستی مانند مواد مدفوعی حیوانات و یا چوب خود از عوامل موثر در بروز COPD هستند. البته اثر این نوع از مواد بمانند اثر شغلی بسیار کمتر از سیگار است.