در افرادی دودی مابین این سه دود تفاوتی بجز شدت و کلاس مصرفی وجود ندارد. کشیدن پیپ سخت است و نیاز به امکانات خاص دارد. از طرفی سیگار برگ در قیاس با سیگارت(سیگار معمول) گران‌تر و نفس‌گیرتر است. اما اثرات این سه روی ریه و بروز COPD چگونه است؟

جالب است که بدانیم که اثر سیگار معمولی از مابقی بیشتر است که این به مواد موجود در سیگارهای معمولی بر می‌گردد.