یکی از درمان‌های اشتباه در پزشکی استفاده از داروهایی بیش از حد معمول برای درمان یک بیماری است. وقتی علت نامشخص است بسیاری از پزشکان از چندین دارو استفاده می‌کنند تا جبران کنند. به فرض برای هر فردی که با پنومونی اکتسابی از اجتماع مراجعه می‌کنند از سفیکسیم به همراه آزیترومایسین استفاده می‌کنند درحالی‌که آزیترومایسین به تنهایی اغلب کافی است.

برای مبحث پنومونی اکتسابی از جامعه(CAP) درمان آنتی بیوتیکی مناسب را مورد بحث قرار می‌دهم.

اگر بیماری با پنومونی به بیمارستان مراجعه کند که اولاً فردی کاملاً سالم باشد به فرض سابقه بیماری ریوی ندارد. ثانیاً بیمار نباید در 3 ماه گذشته آنتی‌بیوتیک دریافت کرده باشد در این صورت پنومونی را می‌توان با آزیترومایسین و یا داکسی‌سیکلین درمان کرد. دوز آنتی‌بیوتیک در این شرایط بدین قرار است:

-       آزیترومایسین 500 میلی‌گرم روز اول و سپس 250 میلی‌گرم برای 5 روز.

-       داکسی‌سیکلین با دوز 100 میلی‌گرم 2بار در روز برای 10 روز کافی است.

اگر بیمار بیماری زمینه داشته و یا در 3 ماه گذشته آنتی‌بیوتیک دریافت کرده باشد دیگر این درمان‌ها کفایت نمی‌کند. در این حالت درمان سرپایی بدین قرار است:

-       آموکسی‌سیلین 1 گرم هر 8 ساعت برای 10 تا 14 روز به همراه آزیترومایسین یا داکسی‌سیکلین استفاده می‌کنید.

یا

-       فلوروکینولون‌ها مانند Factive(جمی‌فلوکساسین) با دوز 320 میلی‌گرم روزانه برای 5 تا 7 روز کافی است. اگر فکتیو نداشتید از تاوانکس(لووفلوکساسین) 750 میلی‌گرم برای 5 روز استفاده می‌کنید.