دکتر: بچه چند سالشه؟

مادر: 2 سال.

دکتر: چه مشکلی داره؟

مادر: اسهال داشت که خوب شد ولی حالا هی خوابش میاد.

دکتر: دکتر هم بردیدش؟

مادر: نه ولی دواهای دکتری که 1 سال پیشش بردیم و اسهال داشت و خوب شد رو بهش دادیم... دارو برای اسهال بود.

دکتر: چه دارو.یی؟

مادر: یادم نمیاد. اسمش سخت بود.

دکتر: دیفنوکسیلات؟!!

مادر: آره همین بود. خیلی زود خوب میشد.

دکتر: بیمار برای 24 ساعت باید مانیتورینگ شود!

نتیجه اخلاقی:

1)      قرص دیفنوکسیلات زیر 2سال ممنوع است.

2)      دارو آنقدر بدهید که بیمار برای آینده ذخیره نکند.