مکانیسم حادثه به نوع عوارض روی مصدوم تاثیر دارد. به فرض مابین فردی که در حادثه رانندگی خودرو اش به اصطلاح دچار حادثه شاخ به شاخ شده با فردی که در حال توقف بوده و خودرویی از عقب به وی زده تفاوت در نوع مکانیسم و خودبخود آسیب‌های محتمل وجود دارد.

چند مکانیسم رایج و آسیب‌های محتمل عنوان خواهد شد:

تصادف شاخ به شاخ(Head-on collision)

 

در این شرایط نیروی هر دو خودرو با هم جمع شده و به هر دو خودرو و سرنشینان وارد می‌شود. آسیب به صورت یکی از آسیب‌های معمول است. از طرفی با توجه به شدت حادثه بیم آن می‌رود که اندام‌های تحتانی به دلیل در هم فرو رفتن دو خودرو در معرض آسیب باشند. یکی از آسیب‌های جدی و گاهی فراموش شده در این حوادث، آسیب به آئورت است. 

سقوط از ارتفاع و اثرات متفاوت ناشی از حالت افتادن 

تروما بدنبال برخورد فرمان خودرو

واژگونی خودرو(Rollover) 

تصادفات از بغل(lateral collision) 

تصادف از عقب(Rear-on collision)