مکانیسم حادثه به نوع عوارض روی مصدوم تاثیر دارد. به فرض مابین فردی که در حادثه رانندگی خودرو اش به اصطلاح دچار حادثه شاخ به شاخ شده با فردی که در حال توقف بوده و خودرویی از عقب به وی زده تفاوت در نوع مکانیسم و خودبخود آسیب‌های محتمل وجود دارد.

تصادف از عقب(Rear-on collision)

 

آسیب زمانی رخ می‌دهد که خودرویی با سرعت بالا از عقب به خودروی در حال پارک و ای در حال حرکت با سرعتی پائین‌تر برخورد می‌کند. عمده آسیب در این نوع حادثه آسیب به گردن است. این آسیب می‌تواند در طناب نخاعی(central cord syndrome)، استخوان(شکستگی مهره‌های گردنی) و یا آسیب لیگامانی(Hyperextention injury)، باشد.

سقوط از ارتفاع و اثرات متفاوت ناشی از حالت افتادن 

تروما بدنبال برخورد فرمان خودرو

واژگونی خودرو(Rollover) 

تصادفات از بغل(lateral collision) 

تصادف شاخ به شاخ(Head-on collision)