مکانیسم حادثه به نوع عوارض روی مصدوم تاثیر دارد. به فرض مابین فردی که در حادثه رانندگی خودرو اش به اصطلاح دچار حادثه شاخ به شاخ شده با فردی که در حال توقف بوده و خودرویی از عقب به وی زده تفاوت در نوع مکانیسم و خودبخود آسیب‌های محتمل وجود دارد.

تصادفات از بغل(lateral collision)

 

این نوع حادثه به نام T-bone  هم شناخته می‌شود. آسیب در این حوادث به تنه، لگن و پروکسیمال اندام فوقانی محدود می‌شود. باید مواظب آسیب‌های قفسه سینه و دنده‌ها و کلاویکول، شکم(کبد و طحال)، لگن و هومروس بود. 

تصادف از عقب(Rear-on collision) 

تصادف شاخ به شاخ(Head-on collision) 

سقوط از ارتفاع و اثرات متفاوت ناشی از حالت افتادن 

تروما بدنبال برخورد فرمان خودرو

واژگونی خودرو(Rollover)