مکانیسم حادثه به نوع عوارض روی مصدوم تاثیر دارد. به فرض مابین فردی که در حادثه رانندگی خودرو اش به اصطلاح دچار حادثه شاخ به شاخ شده با فردی که در حال توقف بوده و خودرویی از عقب به وی زده تفاوت در نوع مکانیسم و خودبخود آسیب‌های محتمل وجود دارد.

واژگونی خودرو(Rollover)

 

متاسفانه سرعت بالا همراه با خواب آلودگی و گاهی ترکیدن لاستیک خودرو می‌تواند دلیلی برای این نوع آسیب باشد. در واژگونی خودرو خطر آسیب به شکل له شدگی(crush injury) و شکستگی در هم فرورفته(compress Fx.) ستون فقرات وجود دارد.

سقوط از ارتفاع و اثرات متفاوت ناشی از حالت افتادن 

تروما بدنبال برخورد فرمان خودرو

تصادفات از بغل(lateral collision) 

تصادف از عقب(Rear-on collision)