مکانیسم حادثه به نوع عوارض روی مصدوم تاثیر دارد. به فرض مابین فردی که در حادثه رانندگی خودرو اش به اصطلاح دچار حادثه شاخ به شاخ شده با فردی که در حال توقف بوده و خودرویی از عقب به وی زده تفاوت در نوع مکانیسم و خودبخود آسیب‌های محتمل وجود دارد.

تروما بدنبال برخورد فرمان خودرو(steering wheel damage)

 

نبستن کمربند ایمنی عاملی برای بروز این شکل از ضربات به راننده است. برخلاف تصور اغلب مصدومین این آسیب صرفا ضربه به دنده‌ها نیست بلکه هر ارگانی که در قفسه سینه است ممکن است آسیب ببیند:

-       شکستکی دنده و استرنوم

-       قفسه سینه مواج

-       پنومو/هموتوراکس

-       له شدگی قلب(contusion)

-       آسیب‌های آئورت 

سقوط از ارتفاع و اثرات متفاوت ناشی از حالت افتادن 

واژگونی خودرو(Rollover) 

تصادفات از بغل(lateral collision) 

تصادف از عقب(Rear-on collision) 

تصادف شاخ به شاخ(Head-on collision)