کیسه‌های هوایی بیش از یک دهه است که با ورود آزاد خودروهای خارجی در دسترس قرارگرفته‌اند. این وسیله ایمن که هنوز به‌خوبی در خودروهای داخلی کاربرد نیافته و یا با نقایص خاصی همراه است جزو اصول ایمنی معمول و لازم خودرو درآمدهاست. این وسیله ایمن دارای مزایا و معایبی است. مزایای آن ناشی از محافظت مصدوم در برابر آسیب مستقیم بدن راننده و سرنشین به بخش فلزی و سخت خودرو ناشی می‌شود. معایب آن از استفاده نادرست این وسیله ناشی می‌شود.

این سیستم ایمنی در خودرو با عملکرد خود باعث کاهش برخورد سر و بخش فوقانی تنه شده و آسیب این ارگان‌ها را کاهش می‌دهد. از طرفی دیده‌شده که آسیب‌های اندامی در افرادی که از این سیستم استفاده می‌کنند وضوح یافته است. در حقیقت مصدوم حوادث ناگوار دیگر بجای آسیب‌های مرگبار سر و تنه دچار شکستگی و یا آسیب بافت نرم اندامی می‌شوند.

متأسفانه این سیستم زمانی که خودرو از بغل دچار حادثه شده فعال نشده و مؤثر نیست. اما حوادثی که جلو خودرو آسیب ببیند فعال‌شده و جان سرنشین و راننده را نجات می‌دهد.

نکته مهمی که باید رعایت کرد این است که هرگز کودکی که سن مناسب برای نشستن در سرنشین جلو را ندارد درروی صندلی جلو قرار نداد. فعال شدن کیسه هوایی در افراد کوتاه قد و کودکان خطرناک است.

سقوط از ارتفاع و اثرات متفاوت ناشی از حالت افتادن 

تروما بدنبال برخورد فرمان خودرو

واژگونی خودرو(Rollover) 

تصادفات از بغل(lateral collision) 

تصادف از عقب(Rear-on collision)