برای بیماری که دچار تروما به گردن شده است معیارهای NEXUS معیارهای مناسبی جهت کاهش نیاز به گرافی گردن است. با بررسی چند آیتم می‌توان نیاز به انجام گرافی را تعیین کرد. اگر هیچ‌کدام از موارد زیر مثبت نشود نیازی به انجام گرافی گردن نیست:

1)   اختلال هوشیاری

2)   مسمومیت

3)   ضایعه‌ای دردناک که توجه بیمار را مختل کند مانند شکستگی‌های دردناک استخوان‌های بزرگ

4)   تندرنس در خط میانی گردن

5)   نقص عصبی


برای بیمار ترومای متعدد(MT) راهکاری برای کاهش انجام گرافی لگن گفته می‌شود که می‌تواند از انجام گرافی پُر اشعه لگن جلوگیری کند. اگر هیچکدام از موارد زیر وجود داشت لازم نیست گرافی لگن گرفته شود:

1)   اختلال هوشیاری

2)   مسمومیت

3)   ضایعه دردناک

4)   درد لگن

5)   تندرنس در معاینه لگن

اگر دقت کنید معیارهای این دو چقدر بهم نزدیک هستند.