یکی از مشکلات برخورد با بیمار ترومایی استفاده بی‌مورد از اقدامات تشخیصی در بیماران است. انجام گرافی یکی از اقدامات تشخیصی است که هم هزینه و هم عوارض ناشی از پرتو در آن وجود دارد. برای کاهش استفاده از گرافی در حوادث پروتکل‌های با گذر زمان بوجود آمده است.

معیارهای لازم برای نگرفتن گرافی گردن بیمار ترومایی

معیارهای لازم برای نگرفتن لگن در بیمار ترومایی 

اندیکاسیون انجام skull X Ray 

قوانین اتاوا-پا 

قوانین اتاوا-زانو 

قوانین اتاوا-مچ پا