سوسپانسیون فرآورده‌ای مایع است که حاوی ذرات رسوب کننده است. پس از مدتی که دارو را در محلی بی‌حرکت قرار دهید بخشی از آن رسوب می‌کند.

در زمان مصرف باید دارو را تکان بدهید تا ذرات رسوب‌کرده در سراسر آن به‌صورت یکنواخت پراکنده شود. اگر این شکل از دارو را بدون تکان دادن مصرف کنیم باعث می‌شود تا غلظت کمتری از دارو در ابتدای درمان به بیمار برسد و در دفعات بعدی به دلیل باقی ماندن بخش عمده‌ای از دارو بیمار دچار علائم ناشی از مسمومیت شود.