قرص‌های زیرزبانی(Pearl TNG) برای جذب درون دهان ساخته‌شده‌اند. اندکی سوزش یا تلخی در حین گذاشتن دارو ایجاد می‌گردد که در طی 5 دقیقه از بین می‌رود. اگر با گذاشتن این داروها هیچ حس سوزش یا تلخی بیمار نداشته باشد دال بر خرابی دارو بوده و باید دارو دور انداخته شود.