-       اگر از هرکدام از اشکال پماد و یا قطره استفاده کردید درپوش آن را گذاشته و احتیاط کند که ظرف دارو به بدن و یا هر جای دیگر برخورد نداشته باشد تا آلوده نشود. در صورت برخورد این اشکال داروئی با بدن از شستن آن‌ها با آب خودداری کنید.

-       تا حد امکان از تماس  پماد و قطره‌ها با بخشی سالم بدن ممانعت کنید. به فرض زمانی که پمادی برای دست‌نوشته شده به صورت مالیده نشود.