برای قطره‌های گوشی باید کانال گوش را که مارپیچ است به مسیر مستقیم تبدیل کنیم تا دارو به تمام گوش برسد. برای این کار در کودکان لاله گوش را به پائین و عقب و در بالغین به بالا و عقب بکشید.

پس از چکاندن برای چند ثانیه سر را کج نگه‌دارید که قطره‌ها بیرون نریزد. پس از چکاندن قطرات لازم است برای مدتی دارو در گوش بماند، که در این صورت طبق دستور پزشک ممکن است لازم به استفاده از تکه‌ای پارچه کتان و یا بستن گوش با برآمدگی پائینی آن است.

اگر قطره سرد و یا گرم‌تر از بدن باشد می‌تواند ایجاد تحریک و حتی سرگیجه نماید. برای ممانعت از این شرایط می‌توان قطره‌چکان را درون دست‌ها چنددقیقه‌ای نگه داشت تا هم‌دمای بدن شود.