قطره بینی را می‌توان به دو روش استفاده نمود:

- در روش اول سر را به سمت عقب داده و قطرات لازم را به درون سوراخ بینی می‌چکانید. سر را برای 5-10 دقیقه در حالت خمیده به عقب نگه می‌دارید. این مدت به‌آرامی نفس بکشید. تنفس شدید می‌تواند دارو را به سمت حلق کشانده و هم اثر دارو را کم کند و هم باعث بروز سرفه شود.

- در روش دوم در حالت سجده قرارگرفته و تا حد امکان سر را به سمت جلو خم می‌کنید. سپس قطرات لازم را چکانده و برای دقایقی در این حالت می‌مانید. این روش بهتر تحمل می‌شود اما برای انجام نیاز به نشستن بر روی زمین است.

https://telegram.me/emergencies