برای دریافت برنامه کشیک اورژانس آپادانا در مهرماه به آدرس اینجا کلیک کنید.