اسپری بینی را با گذاشتن اسپری در بینی و عدم‌تغییر در وضعیت سر استفاده می‌کنید. به دلیل خطر آلودگی نباید از ظرف محتوی قطره یا اسپری بینی بیش از یک هفته استفاده کرد.