بتابلوکرها اثر بر قلب دارند البته تعدادی از آنها با اثرات خاص بر گیرنده‌هایی غیر از بتا هم میتوانند اثرات عروقی داشته باشند.


کارودیلول و لابتالول اثرات عروقی داشته و باعث گشادی عروق و خودبخود افت فشارخون با مکانیسم عروقی هم میشوند.

@toxins