اتنولول به دلیل اتصال پروتئینی کم و دفع کلیوی کاندید مناسبی برای دیالیز در بین بتابلوکرهاست.

بیشترین مرگ و میر در بین مسمومیت با بتابلوکرها متعلق به پروپرانولل است.

سوتالول بمانند اتنولل دفع کلیوی دارد. این دارو اتصال به پروتئین ندارد و بهمین دلایل کاندید مناسبی برای دیالیز است.

سوتالول در نوارقلبی بیمار ایجاد long QT میکند.

پروپرانولل و کارودیلول مولد wide QRS هستند.

@toxins