بتابلوکرها در بیماران خاصی باید با دقت استفاده کرد:

در بیماران با نارسایی قلبی در صورتی که جبران شده باشد قابل استفاده هستند.

در بیماران دیابتی مانع از بروز علایم ناشی از افت قند میشوند.

استفاده از بتابلوکرها در 2 گروه دیگر از بیماران نیز با اگر و اما همراه است:

بیماران ریوی مستعد تشدید تنگی نفس هستند.

بیماران آتوپیک مستعد بروز علایم آلرژیک در طی مصرف بتابلوکرها هستند.

@toxins