اگر بیماری فرم قطره بتابلوکرها را هم به میزان بالایی مصرف کند مستعد مسمومیت است.

عوارض میتواند شامل:

برونکواسپاسم

برادیکاردی

بلوک قلبی

و حتی نارسایی قلبی شود.

@toxins