این شکل از آسیب کلیوی ناشی از کاهش خونرسانی به کلیه است. افت فشارخون، هیپوولمی، نارسایی قلبی، سیروز، باعث افت فشارخون و یا کاهش حجم موثر درون عروقی شده که خونرسانی به کلیه را کاهش می‌دهند.

تعدادی از داروها روی وضعیت خونرسانی به کلیه اثربخش هستند. مصرف این داروها نیز عاملی برای آسیب پره رنال هستند. از این دسته داروها می‌توان به NSAID ها و ACEinh ها اشاره کرد.

@emergencies