زمانی که خون کافی به گلومرول‌ها نمی‌رسد کلیه دست بکار می‌شود و با دیلاتاسیون شریانچه‌های کلیوی آوران و تنگ کردن شریانچه‎های وابران خون کافی در اختیار گلومرول قرار می‌دهد.

@emergencies