آسیب در خود کلیه رخ داده است. علل متفاوتی علت است. ازتمی پره رنال طولانی شده یکی از علل است.


سپسیس حتی در فقدان هیپوتانسیون می‌تواند ازتمی رنال بدهد.

علل دیگر:

داروها

ایسکمی

سوختگی بیش از ۱۰٪

پانکراتیت حاد

ضایعات عروق بزرگ یا کوچک

اگر بیماری به دلیلی فشار کمپارتمان شکمی افزایش یابد، این فشار به عروق کلیه انتقال داده شده و باعث کم خونی و آسیب می‎شود.

@emergencies