نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران دیابتی، مولتیپل میلوما و بیماران کلیوی مزمن به دنبال مصرف مواد کنتراست بروز می‌کند. مواد حاجب مرسوم برای سی تی اسکن و دوز بالای گادولینیوم برای ام آر آی میتوانند مولد این نفروپاتی باشند.


نفروپاتی ۲۴-۴۸ ساعت پس از مصرف داروها شروع شده و در طی ۳-۵ روز به پیک رسیده و در ظرف ۷ روز بهبود می‌یابد.

@emergencies