آمینوگلیکوزید‌ها از داروهایی هستند که اثرات آنها بعنوان نفروتوکسیک آشنای خاص و عام است. بسیاری از بیماران و حتی همراهان بیمارانی که از این داروها استفاده کردند به این مسئله آشنایی دارند.

این داروها با تجمع در کورتکس و افزایش غلظت فرای سطح سرمی باعث نکروز توبولی می‌شوند.

اما نفروتوکسیسیتی این دسته دارویی کمی متفاوت از دیگر داروها و عوامل مولد آسیب کلیوی است.

این دسته AKI‌ بدون الیگوری می‌دهند.

این آسیب حتی در دوز درمانی بروز می‌کند.

بروز ۵-۷ روز پس از شروع درمان است.

ممکن است پس از قطع درمان هم رخ دهد.

@emergencies