گلی بنکلامید یا گلی بورید

مطالبی درباره این داروی خوراکی ضد دیابت در 2 صفحه موجود است:

مطلب منتشر در روزنامه فرهنگ آشتی

متن تخصصی