مسمومیت با الکلها

مسمومیت با الکل‌ها

کلیات: مسمومیت با الکل یکی از مسمومیت‌هایی است که متاسفانه روز به روز رو به افزایش است. الکل‌هایی که عمدتأ ایجاد مسمومیت می‌کنند اتانول، متانول و اتیلن گلیکول هستند.

مسمومیت با اتانول

مسمومیت با متانول

مسمومیت با اتیلن گلیکول

دیگر موارد مسمومیت

 

/ 0 نظر / 7 بازدید