NSAIDs

داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی

روزنامهفرهنگ آشتی 12 تیر

هفتهقبل در مورد داروهای استروئیدی صحبت شد. اثرات استروئیدها به خصلت ضدالتهابی آنها باز میگشت. عنوان شد که دسته دیگری از داروها نیز وجود دارندکه دارای چنین خصلتی هستند. این دسته دارویی دارای ساختمان و عملکردیمتفاوت از استروئیدها بوده اما دارای خصلت ضدالتهابی میباشند. این گروهدارویی بدلیل عوارض کمتر بوده و بیشتر از استروئیدها تجویز میشوند. داروهایی همچون ایبوبرفن(بروفن)، دیکلوفناک، ایندومتاسین، پیروکسیکام،مفنامیک اسید از این دسته دارویی هستند.این داروها بسرعت از دستگاه گوارشجذب شده و در کبد دچار دگرگونی شده و در ادرار و مدفوع دفع میشوند

ادامه مطلب...

/ 1 نظر / 7 بازدید
نازنین

ممنون از زحمتی که کشیدید ولی حاشیه سمت راست مطلب واضح نیست.