تجویز فراوردهای خونی

برای تحویز فراوردههای خونی اندیکاسیون های متفاوتی عنوان شده است. نظرات متخصصان داخلی، اورژانس و آزمایشگاهی اندکی متفاوت است.

برای دانلود فایل مربوط به اندیکاسیون های مربوط به مراجع آزمایشگاهی کلیک کنید. 

/ 0 نظر / 7 بازدید