تابوی ایدز باید شکسته شود

بشر همواره با بیماری‌های مختلف دست و پنجه نرم کرده است. همیشه نیز از یک بیماری وحشت داشته است. گاهی این بیماری جذام بوده، گاهی آبله و گاهی طاعون. بیماری ترسناک این دوره نیز ایدز است. امروزه ایدز فراتر از یک بیماری است. ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این بیماری جهان را فراگرفته به نحوی که تبدیل به مشکلی اجتماعی شده است.

برای مشاده متن کامل کلیک کنید.

/ 0 نظر / 5 بازدید